PO Raad VO Raad

Naar verwachting wijzigt er het één en ander rond de eindtoets en het schooladvies per schooljaar 2022-2023. Lees hier wat de voorgestelde wetswijzigingen in de praktijk betekenen.

Van Po naar Vo

Kansrijk Adviseren

Partners in het primair onderwijs roepen scholen op dit jaar (2021) kansrijk te adviseren aan kwetsbare leerlingen. Informatie over waarom deze oproep gedaan wordt en wat je daar als school mee kunt vind je hier.

Toekomstige wijzigingen in de wet- en regelgeving

Op 21 juni 2019 heeft minister Slob een aantal wetswijzigingen voorgesteld dat effect heeft op het schooladvies en de eindtoets in het laatste jaar van het basisonderwijs. De voorstellen komen voort uit de evaluatie van de wetswijzigingen die in 2014 hebben plaatsgevonden, waarmee de eindtoets verplicht werd en er verschillende aanbieders van eindtoetsen tot de markt zijn toegelaten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de visie achter deze voorstellen. De internetconsultatie van de daadwerkelijke Wijzigingswet vond begin 2020 plaats en zal vanaf eind 2020 aan de Tweede en de Eerste Kamer worden voorgelegd. De wijzigingen zullen waarschijnlijk ingaan per schooljaar 2022-2023.

Keuzevrijheid blijft

Eerst is het goed om te benoemen wat er niet verandert. Zo blijft de keuzevrijheid tussen verschillende eindtoetsen voor scholen bestaan. Ook blijft de volgorde van schooladvies en eindtoets hetzelfde: het schooladvies wordt afgegeven voorafgaand aan de afname van de eindtoets.

Wat verandert er dan wel?

  • De periode waarin de basisschool de schooladviezen geeft wordt vervroegd. De eindtoets wordt kort daarna – en dus ook eerder in het jaar – afgenomen. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheid voor toetstraining waar mogelijk te beperken, met als doel om de kansengelijkheid tussen leerlingen te bevorderen en om de hierna beschreven aanpassing mogelijk te maken.
  • Alle leerlingen schrijven zich voortaan gelijktijdig in bij het vo. Zij doen dit pas met het definitieve schooladvies, dus na de afname van de eindtoets en een eventueel bijgesteld advies. Hiervoor is het nodig dat het definitieve schooladvies eerder bekend is dan nu, zodat het vo tijd heeft om de inschrijvingen te verwerken.
  • Dit voorstel zorgt ervoor dat (anders dan nu) alle leerlingen evenveel kans maken op een plek op de middelbare school naar keuze. De afgelopen vier jaar heeft 10% van de vo-scholen ten minste één leerling met een bijgesteld advies moeten weigeren, bijvoorbeeld omdat klassen of scholen al vol zaten vanwege eerdere aanmeldingen.
  • De naam ‘eindtoets’ wijzigt naar ‘doorstroomtoets’. Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. De naam ‘eindtoets’ past niet langer bij deze visie en wordt daarom gewijzigd.
  • Tot slot stopt de overheid met het aanbieden van de Centrale Eindtoets. Er worden alleen nog doorstroomtoetsen van private aanbieders aangeboden. Zo gelden voor alle toetsen dezelfde regels en kan de overheid steviger de kwaliteit bewaken. Het College voor Toetsen en Examens krijgt in het nieuwe stelsel de rol van onafhankelijk kwaliteitsbewaker van de doorstroomtoetsen.