Schooladvies - Van Po naar Vo
PO Raad VO Raad

Scholen zijn verplicht om een schooladvies af te geven voor alle leerlingen in het laatste schooljaar van het primair onderwijs. Dat is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven.

Van Po naar Vo

Schooladvies heroverwegen

Scholen zijn verplicht om een schooladvies af te geven voor alle leerlingen in het laatste schooljaar van het po. Het schooladvies mag bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. Het eerste wordt een enkelvoudig schooladvies genoemd, bijvoorbeeld vmbo-bb. Het tweede is een meervoudig schooladvies, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Over het schooladvies is alleen een aantal procedurele stappen opgenomen in wetgeving. Het is aan het professionele oordeel van de school om het schooladvies vast te stellen en te bepalen welke aspecten onderdeel zijn van de afweging voor het advies.

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies naar het toetsadvies bijgesteld, tenzij het in het belang van de leerling is om dat niet te doen.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Vóór 31 januari

Basisscholen geven tussen 10 en 31 januari  het voorlopig schooladvies. De school neemt dit advies ook op in het onderwijskundig rapport, dat een beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Ook het advies op basis van de score op de doorstroomtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.  Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich aan op de middelbare school (vo).

Basisscholen bepalen zelf, in overleg de vo-school, wanneer zij het onderwijskundig rapport bij de school voor voortgezet onderwijs aanleveren. Hierover kunnen in de regio afspraken worden gemaakt. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld afspreken dat het schooladvies eerst apart, los van het onderwijskundig rapport, aan de vo-school wordt verstrekt en dat de basisschool het onderwijskundig rapport (inclusief schooladvies en toetsadvies) later nastuurt.

Scholen kunnen gebruikmaken van de Overstapservice Onderwijs, waarmee zij leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen via een beveiligde verbinding digitaal overdragen aan de betreffende vo-school.

Het schooladvies Praktijkonderwijs (PrO) en de toevoeging Leerweg Ondersteund Onderwijs (LWOO) hebben een aparte status. Niet de basisschool, maar het samenwerkingsverband VO bepaalt of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt voor praktijkonderwijs. Het samenwerkingsverband bepaalt ook of een leerling is aangewezen voor extra ondersteuning.

Handreiking schooladvies

Waar baseer jij je schooladvies op? SLO maakte een Handreiking Schooladvisering. Daarin vind je alle informatie rondom wet- en regelgeving, maar ook inspirerende voorbeelden van hoe andere scholen werk maken van het gezamenlijk bepalen van het schooladvies. Je vindt de handreiking hier.

Beter adviseren

Het Lerarencollectief heeft de handreiking schooladvisering van SLO vertaald in zes korte tutorials. Ook hebben zij wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor verdieping op de inhoud van de tutorials.

In de filmpjes komen vraagstukken aan bod als:
– Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?
– Hoe geef je een passend advies?
– Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies.

Bekijk de tutorials op de website van het Lerarencollectief

Kansrijke doorstroom in het VO

Voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs is een handreiking beschikbaar die kan helpen te bepalen of leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden.

Je vindt de handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas op de site van de Rijksoverheid