Eindtoets primair onderwijs - Van Po naar Vo
PO Raad VO Raad

Alle leerlingen moeten aan het einde van het primair onderwijs een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Met ingang van het schoo;jaar 2019/2020 geldt deze verplichting ook voor het SO en SBO. In een toetswijzer is vastgelegd welke taal- en rekeninhouden moeten worden getoetst. Daarnaast kan de toets facultatief ook andere kennis en vaardigheden in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie.

Van Po naar Vo

Referentieniveaus taal en rekenen

De eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheden van een leerling. Op basis van die prestaties geeft de eindtoets een advies voor de best passende schoolsoort: het toetsadvies. Sinds schooljaar 2014-2015 is het maken van de eindtoets voor groep 8 leerlingen verplicht. In schooljaar 2019-2020 is deze verplichting ook ingegaan in het speciaal (basis)onderwijs.

Inschrijven

Elke school kiest zelf een eindtoets. Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets kiezen. Scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer kunnen per vestiging zelf een eindtoets kiezen, als deze vestigingen door de Onderwijsinspectie als afzonderlijke toezichteenheden worden beschouwd. De eindtoets moet een door de minister van OCW goedkeurde en toegelaten toets zijn. Aanmelding voor de eindtoets van uw keuze is tussen 1 december en 1 februari.

Afnamemoment

De eindtoets moet vervolgens worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De papieren eindtoetsen hebben vaste afnamemomenten, meestal aan het begin van deze periode, in verband met de geheimhouding van de opgaven. De digitale toetsen worden op een voor de school geschikt moment afgenomen.

Toets kiezen

Basisscholen kunnen kiezen uit de volgende toetsen:

Scholen hoeven niet te betalen voor de door de minister toegelaten eindtoetsen.

De voorwaarden voor de afname en de inhoud van de toetsen zijn vastgelegd in het Toetsbesluit PO.

Resultaten / rapportage

Na de afname van de eindtoets ontvangt de school individuele rapportages per leerling en een schoolrapportage/groepsrapportage.

Leerlingrapportage

Het leerlingrapport geeft het niveau van de leerling aan. Op het leerlingrapport staat ook vermeld welk referentieniveau is behaald per onderdeel lezen, taalverzorging en rekenen. Daarnaast geeft het leerlingrapport het schooladvies weer.

Schoolrapportage/groepsrapportage

De groepsrapportage bevat een overzicht van de resultaten van alle leerlingen.

Meer informatie over de resultaten op de verschillende eindtoetsen is te vinden op de websites van de eindtoetsen.

Uitzonderingsgroepen

Enkele groepen leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken. Het bevoegd gezag (in de praktijk meestal de schoolleider) kan op basis van deze ontheffingsgronden besluiten dat een leerling de toets niet hoeft te maken. Dat geldt voor:

  • Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.
  • Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Als de IQ-test ouder is dan twee jaar, dienen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem te bevestigen dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

De school beslist, na overleg met de ouders, definitief of deze leerling wel of niet meedoet aan de eindtoets. Wordt de leerling hiervan vrijgesteld, dan legt de school de onderbouwing van deze beslissing vast in de eigen administratie voor het geval de inspectie daar om vraagt.

Een stroomschema dat u ondersteunt bij het in kaart brengen welke leerlingen niet hoeven deel te nemen aan de eindtoets, vindt u bij de vraag Moet deze leerling een eindtoets maken?.

Voor meer informatie zie ook

Artikel 10a Wet op het primair onderwijs

Op de websites van de eindtoetsen leest u meer over de resultaten op de verschillende eindtoetsen .