PO Raad VO Raad

Op deze website vindt u informatie over de regelgeving rond de overgang van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, van groep 8 naar de brugklas.

Van Po naar Vo

Actueel

Per schooljaar 2023-2024 veranderen er vier zaken rond de (afname van de) eindtoets en de aanmelding voor het voorgezet onderwijs.

Meer over actueel

Schooladvies

Het schooladvies van de school voor primair onderwijs is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs.

Meer over schooladvies

Eindtoets primair onderwijs

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs, het SO en SBO moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet.

Meer over eindtoets primair onderwijs

Toelating VO

Het Toetsbesluit PO en de zorgplicht passend onderwijs hebben gevolgen voor de toelating tot het vo.

Meer over toelating vo